UPDATE 27/05/2021
Hieronder vindt u een overzicht van de steunmaatregelen voor zelfstandigen die op dit moment van toepassing zijn in verband met COVID-19.

1 Vlaams beschermingsmechanisme 7

Wat, en wie komt in aanmerking

Ondernemingen die een omzetdaling van minstens 60 % kennen voor de periode van 1 april 2021 tot en met 30 april 2021, kunnen vanaf 16 april een aanvraag indienen.

Niet-essentiële ondernemingen mogen ook een omzetdaling van 60 % bewijzen, en dit voor de periode van 1 april 2021 tot en met 25 april 2021.

Ondernemingen die verplicht moesten sluiten tussen 1 april 2021 en 30 april 2021, moeten geen omzetdaling aantonen. Zij kunnen steun aanvragen voor de sluitingsperiode.

Omvang van de steun

De premie bedraagt voor zelfstandigen in hoofdberoep 15 % van de omzet, exclusief btw, tijdens dezelfde periode in 2019. Voor zelfstandigen in bijberoep bedraagt de steun 7,5 % van de omzet. 

De maximale steun bedraagt:

 • 11.250 euro voor ondernemingen met een tewerkstelling tot en met 9 werknemers;
 • 22.500 euro voor ondernemingen met een tewerkstelling tussen 10 en 49 werknemers;
 • 60.000 euro voor ondernemingen met 50 werknemers of meer.

Het minimale steunbedrag is 600 euro.

Aanvraag

De steun kan aangevraagd worden vanaf 3 mei 2021 tot en met 15 juni 2021.

2 Vlaams beschermingsmechanisme 8

Wat, en wie komt in aanmerking

Ondernemingen die een omzetdaling van minstens 60 % kennen voor de periode van 1 mei 2021 tot en met 31 mei 2021, kunnen vanaf 7 juni een aanvraag indienen.

Ondernemingen die verplicht moesten sluiten tussen 1 mei 2021 en 31 mei 2021, moeten geen omzetdaling aantonen. Zij kunnen steun aanvragen voor de sluitingsperiode.

Omvang van de steun

De premie bedraagt voor zelfstandigen in hoofdberoep 10 % van de omzet, exclusief btw, tijdens dezelfde periode in 2019. Voor zelfstandigen in bijberoep bedraagt de steun 5 % van de omzet.

De maximale steun bedraagt:

 • 11.250 euro voor ondernemingen met een tewerkstelling tot en met 9 werknemers;
 • 22.500 euro voor ondernemingen met een tewerkstelling tussen 10 en 49 werknemers;
 • 60.000 euro voor ondernemingen met 50 werknemers of meer.

Het minimale steunbedrag is 600 euro.

Aanvraag

De steun kan aangevraagd worden vanaf 7 juni 2021 tot en met 5 juli 2021.

3 Vlaams bescherlingsmechanisme 9

Wat, en wie komt in aanmerking

Ondernemingen die een omzetdaling van minstens 60 % kennen voor de periode van 1 juni 2021 tot en met 30 juni 2021, kunnen vanaf 6 juli een aanvraag indienen.

Ondernemingen die verplicht moesten sluiten tussen 1 juni 2021 en 30 juni 2021, moeten geen omzetdaling aantonen. Zij kunnen steun aanvragen voor de sluitingsperiode.

Omvang van de steun

De premie bedraagt voor zelfstandigen in hoofdberoep 10 % van de omzet, exclusief btw, tijdens dezelfde periode in 2019. Voor zelfstandigen in bijberoep bedraagt de steun 5 % van de omzet.

De maximale steun bedraagt:

 • 11.250 euro voor ondernemingen met een tewerkstelling tot en met 9 werknemers;
 • 22.500 euro voor ondernemingen met een tewerkstelling tussen 10 en 49 werknemers;
 • 60.000 euro voor ondernemingen met 50 werknemers of meer.

Het minimale steunbedrag is 600 euro.

Aanvraag

De steun kan aangevraagd worden vanaf 6 juli 2021 tot en met 6 augustus 2021.

4 Globalisatiemechanisme

Wat, en wie komt in aanmerking

Er komt een subsidie voor intrinsiek gezonde ondernemingen die ingevolge de coronavirusmaatregelen:

 • in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 een omzetdaling van minstens 60% kenden, en dit ten opzichte van dezelfde periode in 2019;
 • en een boekhoudkundig verlies hebben geleden.

Er moet hierbij geen rekening gehouden worden met uitzonderlijke en eenmalige opbrengsten.
Overigens is het ook vereist om:

 • als onderneming uiterlijk op 30 september 2020 een actieve vestiging had in het Vlaams Gewest;
 • verplicht bent om regelmatig een jaarrekening neer te leggen;
 • en in het tweede, derde en vierde kwartaal van 2019 een omzet had van minimaal 450 000 euro.
Het bedrag van de subsidie

De steun bedraagt 10% van de omzet van de periode 1 april tot en met 31 december 2019. Van dit bedrag moeten echter volgende premies nog afgetrokken worden:

 • Corona hinderpremie
 • Corona compensatiepremie (kan niet meer aangevraagd worden)
 • Corona ondersteuningspremie
 • De subsidie in het kader van het Vlaams Beschermingsmechanisme

Voor kleine ondernemingen, mag het steunpercentage niet meer bedragen dan 90% van de vaste kosten. Voor middelgrote en grote ondernemingen is dit maximaal 70%. Ook is er een begrenzing op basis van het aantal werknemers en het effectieve omzetverlies. Deze steun wordt toegekend op ondernemingsniveau en niet per vestigingseenheid.
Het maximale subsidiebedrag kan op twee manieren berekend worden:

 • Op basis van de verruimde tewerkstelling in de laatste drie kwartalen van 2019 en de omzetdaling op basis van onderstaande tabel:
Verruimde tewerkstelling Omzetdaling
60% - 69%
Omzetdaling
70% - 79%
Omzetdaling
90% en meer
1 tot 4 WN 15.000 euro 30.000 euro 50.000 euro
5 tot 19 WN 25.000 euro 50.000 euro 100.000 euro
20 tot 49 WN 50.000 euro 100.000 euro 250.000 euro
50 tot 199 WN 250.000 euro 500.000 euro 1.000.000 euro
vanaf 200 WN 500.000 euro 1.000.000 euro 2.000.000 euro
 • Op basis van de minimale RSZ-tewerkstelling in de drie laatste kwartalen van 2019, de minimale omzet in de drie laatste kwartalen van 2019 en de omzetdaling op basis van onderstaande tabel:

Minimale tewerkstelling

Minimale omzet Omzetdaling van
60% tot 69%
Omzetdaling van
70% tot 89%
Omzetdaling van 90% en meer
1 WN 1.125.000 euro 25.000 euro 50.000 euro 100.000 euro
5 WN 3.000.000 euro 50.000 euro 100.000 euro 250.000 euro
10 WN 9.000.000 euro 250.000 euro 500.000 euro 1.000.000 euro
vanaf 20 WN 25.000.000 euro 500.000 euro 1.000.000 euro 2.000.000 euro


Deeltijdse vaste tewerkstellingen;Om de RSZ-tewerkstelling te weten, moet je kijken naar het gemiddeld aantal voltijdse equivalenten die te je tewerkstelde in de laatste drie kwartalen van 2019. Naast voltijdse equivalenten wordt er ook rekening gehouden met:

 • Flexi-jobwerknemers;
 • Gelegenheidswerknemers;
 • Studentenarbeid;

waarop allemaal RSZ verschuldigd is. Daarnaast wordt er ook rekening gehouden met:

 • Uitzendkrachten;
 • Jobstudenten waarvoor geen normale RSZ van toepassing is;
 • Zogenaamde dienstenleveranciers, zoals onderaannemers of freelancers.
Aanvraag

De aanvraag kan vanaf 1 april 2021 tot en met 30 september 2021 ingediend worden. Zaakvoerders moeten deze aanvraag zelf doen, en kunnen dus geen beroep doen op hun boekhouder.
Voor de aanvraag mogen enkel de documenten ingevuld worden die VLAIO ter beschikking stelt, die overigens ook verplicht in te vullen zijn.

5 Handelshuurlening

Ondernemingen die door de coronamaatregelen moeilijkheden ondervinden om hun handelshuur te betalen, kunnen onder bepaalde voorwaarden een handelshuurlening krijgen. De maatregel houdt in dat de Vlaamse overheid maximaal twee maanden huur voorschiet via een lening aan de huurder, op voorwaarde dat de verhuurder ook 1 of 2 maanden huur kwijtscheldt.

Voorwaarden
Welke ondernemingen

Ondernemingen die recht hadden op de coronahinderpremie. De lening is bedoeld voor ondernemingen die verplicht werden hun fysieke locatie volledig of gedeeltelijk te sluiten.

Sinds 7 augustus 2020 komt ook de evenementensector en de eventsector in aanmerking voor de handelshuurlening als de hoofdactiviteit van hun onderneming opgenomen is in deze lijst.

Overeenkomst huurder-verhuurder

Als basis voor een handelshuurlening sluiten de huurder en de verhuurder een vrijwillige overeenkomst.

 • Verhuurder
  • Scheldt de huurder 1 of 2 maanden huur, inclusief lasten kwijt.
 • Huurder
  • Vraagt een lening aan voor de betaling van maximaal 2 maanden van de handelshuur (met een maximum van 35 000 euro)
Procedure

In de modelovereenkomst ziet u wat u zult moeten invullen in de online tool waarmee u uw aanvraag indient. Voor de online aanvraag hebt u de onderstaande gegevens nodig:

 • het originele huurcontract (registratienummer, data, …)
 • de gegevens van huurder, verhuurder en betrokken pand(en)
 • afspraken over de maand(en) waarop de overeenkomst zal slaan.

Vraag de handelshuurlening aan via de roze knop op de VLAIO-webpagina. U kunt uw aanvraag indienen tot en met 30 november 2020.

Bedrag

De waarde van de handelshuurlening van 1 onderneming bedraagt maximaal 2 maanden huur per pand, inclusief lasten, en bedraagt maximaal 35.000 euro voor al de panden samen.

Terugbetaling

De handelshuurlening moet ten laatste 24 maanden na de toekening van het krediet volledig terugbetaal zijn. De terugbetalingen:

 • Moeten pas starten 6 maanden na toekenning van de handelshuurlening.
 • Worden gelijkmatig gespreid in de 18 maanden die volgen op de eerste 6 maanden waarin geen terugbetaling plaatsvinden.
Rente

De rente bedraagt 2% per jaar. (Handelshuurlening, sd)

Uitbreiding sinds 04/01/2021

Als basis voor een nieuwe handelshuurlening sluiten de huurder en de verhuurder een vrijwillige overeenkomst.

 • Verhuurder
  • Scheldt de huurder minimaal één maand huur, inclusief lasten kwijt.
 • Huurder
  • Vraagt een lening aan voor de betaling van maximaal 4 maanden van de handelshuur (met een maximum van 60 000 euro)

Huurders die reeds een handelshuurlening verkregen volgens de oude regeling kunnen eventueel om een uitbreiding  vragen, zijnde een extra lening. De oude regeling betreft een lening voor 1 of 2 maanden huur.
Ondernemingen met meerdere panden kunnen eventueel meerdere handelshuurleningen krijgen. Het totale bedrag dat een onderneming kan ontlenen wordt verhoogd tot 150 000 euro voor alle panden samen.
Ook ondernemingen die na 12 maart 2020 gestart zijn, komen in aanmerking voor dergelijke handelshuurlening.

Aanvraag

De handelshuurlening moet aangevraagd worden voor 1 juli 2021.

6 Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Als zelfstandige kunt u een beroep doen op het overbruggingsrecht als u failliet verklaard wordt of noodgedwongen de deuren moet sluiten.

Het overbruggingsrecht omvat:

 • het behoud van uw rechten op kinderbijslag en geneeskundige verzorging gedurende maximaal 4 kwartalen zonder dat u uw sociale bijdragen moet betalen.
 • een maandelijkse uitkering, gelijk aan het minimumpensioen voor zelfstandigen, gedurende ten hoogste 12 maanden.

Overbruggingsrecht tijdens de maanden maart tot en met juni 2020

In volgende situaties kan er beroep gedaan worden op het corona-overbruggingsrecht

 • Verplichte gedeeltelijke of volledige sluiting opgelegd door de overheid.
 • Geen opgelegde sluiting door de overheid.
  • 7 dagen ononderbroken sluiting naar aanleiding van het coronavirus.

Overbruggingsrecht tijdens de maanden juli tot en met december 2020

 • Verplichte gedeeltelijke of volledige sluiting opgelegd door de overheid. Voor volgende activiteiten:
  • jacuzzi's, stoomcabines en hammams, behalve indien hun gebruik privé is;
  • discotheken en dancings;
  • de sector van evenementen in ruime zin (feesten, bedrijfsevenementen, organisatoren huwelijksfeesten, verhuurders van feest- en evenementenzalen, …);
  • zelfstandige artiesten actief in de sectoren die vallen onder de evenementen- en culturele sector;
  • foorkramers;
  • nachtwinkels;
  • shishabars.
 • Geen opgelegde sluiting door de overheid maar je bent gedwongen om je zelfstandige activiteit volledig of gedeeltelijk te onderbreken voor de activiteiten hierboven vermeld.

Overbruggingsrecht tijdens de maanden januari tot en met februari 2021

Zelfstandigen kunnen in 2021 nog steeds terugvallen op één van de types van het overbruggingsrecht:

 • Het dubbel corona-overbruggingsrecht wordt verlengd tot en met 30 juni 2021, hetgeen kan aangevraagd worden door:
  • Zelfstandigen uit verplicht gesloten sectoren ingevolge corona en
  • Zelfstandigen die een activiteit uitvoeren die verplicht en volledig gesloten moest worden
 • Het crisis-overbruggingsrecht-omzetdaling wordt verlengd tot en met 30 juni 2021, hetgeen kan aangevraagd worden door:
  • Zelfstandigen die geconfronteerd worden met een aanzienlijke omzetdaling als gevolg van de coronacrisis, ongeacht de sector
 • Het crisis-overbruggingsrecht bij quarantaine of zorg voor een kind wordt verlengd tot en met 30 juni 2021
 • De in werking treding van het crisis-overbruggingsrecht wordt uitgesteld tot 1 juli 2021

Overbruggingsrecht tijdens de maanden maart tot en met juni 2021

Voor maart en april kunnen enkel nog verplicht gesloten ondernemingen terugvallen op het dubbel crisis-overbruggingsrecht. Ook zelfstandigen die open mogen blijven, niet op afspraak, maar enkel via click&collect of levering aan huis, hebben recht op het dubbel crisis-overbruggingsrecht. Niet-essentiële winkels hebben dus geen recht meer op het dubbel crisis-overbruggingsrecht.

 Recht op uitkering
 • Recht op volledige uitkering
  • De zelfstandige in hoofdberoep (incl. helpers, meewerkende echtgenoten in het maxistatuut en (primo)starters);
  • De zelfstandige in bijberoep die wettelijke voorlopige bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep;
  • De zelfstandige in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37 ARS) die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep;
  • De student-zelfstandige die wettelijke voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep.
  • Zelfstandige na de pensioenleeftijd zonder pensioen of enkel met het onvoorwaardelijk pensioen die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep.
 • Recht op gedeeltelijke uitkering
  • De zelfstandige in bijberoep die wettelijke voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen tussen € 6.996,89 en € 13.993,77;
  • De zelfstandige in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37 ARS) die wettelijke voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen tussen € 6.996,89 en € 7.330,52;
  • De student-zelfstandige die wettelijke voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen tussen € 6.996,89 euro en € 13.993,77;
  • De actief gepensioneerde zelfstandige die wettelijke voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen hoger dan € 6.996,89.
Bedrag
  met gezinslast zonder gezinslast
Volledige uitkering € 1 614,10 € 1 291,69
Gedeeltelijke uitkering

€ 807,05

€ 645,85

(Overbruggingsrecht voor zelfstandigen (coronavirus), sd)

Extra federale steun na 19 oktober

Het overbruggingsrecht wordt verdubbeld voor zelfstandigen die de deuren moeten sluiten in de maanden oktober en november. De zelfstandigen uit de laatste categorie die hun zelfstandige activiteit slechts gedeeltelijk onderbreken, komen in aanmerking voor het Overbruggingsrecht heropstart, maar niet voor dit crisis-overbruggingsrecht. Iemand zonder gezinslast krijgt op die manier 2.583 euro. Iemand met kinderen ten laste krijgt 3.228,20 euro.

Ondernemingen in de verplichte gesloten sectoren moeten zelf niets ondernemen voor hun uitbetaling. 

Aanvraag

Het overbruggingsrecht moet je aanvragen bij je sociaal verzekeringsfonds, dat een aanvraagformulier ter beschikking stelt.

7 Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus kunnen een uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen vragen.

Vrijstelling van bijdragen

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten (met inbegrip van starters) die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen , kunnen vrijstelling van bijdragen vragen.

Indien u wenst een aanvraag te doen voor meerdere kwartalen van 2020, dan is het aan te raden om te wachten tot de afrekening van de bijdragen van het laatste betrokken kwartaal zijn ontvangen en dan een globale aanvraag voor alle betrokken kwartalen in te dienen. Maar opgelet, de aanvraag moet ingediend worden binnen de 12 maanden volgend op het einde van elk betrokken kwartaal.

OPGELET

Je bouwt geen pensioenrechten op voor de kwartalen waarvoor je wordt vrijgesteld. Je kunt die kwartalen later wel nog regulariseren (via een afkooppremie), om ze toch te laten meetellen voor je pensioenberekening. Hiervoor heb je vijf jaar de tijd.

Aanvraag

U kan uw aanvraag online indienen of rechtstreeks via uw sociaal verzekeringsfonds. Er is een vereenvoudigd aanvraagformulier beschikbaar dat u kan opvragen bij uw sociaal verzekeringsfonds.

Wie zijn vrijstelling van bijdragen online aanvraagt, meldt dit best ook aan mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be (Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen, sd)

Vrijstelling van sociale bijdragen in 2021

Elke zelfstandige kan in 2021 ook betalingsuitstel aanvragen voor:

 • De voorlopige sociale bijdrage van het eerste en tweede kwartaal 2021
 • De eindafrekening van 2018 en 2019 die op 31 maart 2021 of 30 juni 2021 vervalt

De aanvraag moet ingediend worden afhankelijk van het kwartaal waarvoor je het aanvraagt. Voor het eerste kwartaal 2021 moet dit voor 15 maart 2021. Voor het tweede kwartaal 15 juni 2021. Daarnaast moet de aanvraag een duidelijke toelichting bevatten met de oorzaken van de financiële moeilijkheden die het gevolg zijn van de coronacrisis.

Het betalingsuitstel betreft een uitstel van een jaar, wat er op neerkomt dat:

 • de bijdragen van het eerste kwartaal of de eindafrekening die vervalt op 31 maart 2021 uiterlijk 31 maart 2022 moeten betaald worden;
 • en de bijdragen van het tweede kwartaal of de eindafrekening die vervalt op 30 juni 2021 uiterlijk 30 juni 2022 moeten betaald worden.

Als de bijdragen niet op de uitgestelde datum voldaan zijn, worden er retroactief verhogingen aangerekend.

Laattijdige betaling sociale bijdrage

Op 31 december 2020 worden alle verhogingen automatisch kwijtgescholden. Dit geldt voor alle onbetaalde voorlopige bijdragen van 2020 en op de regularisatiebijdragen die vervallen in 2020.

Deze maatregel geldt voor alle sociale verzekeringsfondsen voor de eerste 3 kwartalen.

Voor klanten die aangesloten zijn bij Acerta of Iconzina geldt dit ook voor het 4de kwartaal.  (Acerta steunmaatregelen, sd)

8 Aanmoedigingspremie voor werknemers

De aanmoedigingspremie die nu al bestaat om mensen aan te moedigen deeltijds te laten werken en zo ontslagen te vermijden, wordt uitgebreid naar bedrijven die te maken krijgen met bijvoorbeeld een dalende productie, een dalende omzet of dalende bestellingen als gevolg van de coronacrisis. Die maandelijkse premie voor de werknemer bedraagt tussen de 68 en 172 euro. Voorwaarde is een productievermindering met minstens 20%. (Steunmaatregelen voor zelfstandigen en ondernemers die schade lijden door de corona-crisis, sd)

Meer informatie volgt nog.

9 Vergoeding voor thuiswerk voor werknemers

Werkgevers kunnen tijdens de coronacrisis een tijdelijke onkostenvergoeding voor thuiswerk toekennen aan hun werknemers. Deze maandelijkse vergoeding is vrij van belasting en RSZ-bijdragen en bedraagt maandelijks € 129,48.

De werkgever zelf kan daarbovenop ook een kostenvergoeding tot € 40 per maand betalen aan zijn werknemers voor het gebruik van:

 • Een privé internetaansluiting en -abonnement: maximum €20
 • Een privécomputer: maximum €20
Fiscaal voordeel

De bureauvergoeding is vrij van RSZ-bijdragen. (Vergoeding voor thuiswerk, sd)

10 Vlaamse ondersteuningspremie voor zelfstandigen

Zelfstandigen met een arbeidshandicap moeten, om in aanmerking te komen voor de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP), voldoende bedrijfsactiviteit aantonen. Dat wordt door de corona-pandemie sterk bemoeilijkt. Voor hen wordt de mogelijkheid voorzien pro rata rekening te houden met die crisismaanden. Dat gebeurt ook zo bij zelfstandigen die door ziekte hun activiteit moeten onderbreken. (Vlaamse ondersteuningspremie voor zelfstandigen, sd)

11 Corona-lening (achtergestelde lening op drie jaar)

Zelfstandigen in hoofdberoep en kmo's gevestigd in het Vlaamse Gewest met nood aan bijkomend werkkapitaal door de coronacrisis kunnen een achtergestelde lening op 3 jaar bekomen bij PMV van € 25.000 tot € 2,8 miljoen (eventueel verhoogd tot € 4,3 miljoen als er een bijkomende investeerder of financier optreedt).

De voorwaarden en intrestvoet verschillen per doelgroep.

Algemene voorwaarden
 • Enkel intrinsiek gezonde en levensvatbare Vlaamse kmo’s (Europese kmo-definitie) die naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus en de daaruit voortvloeiende veiligheidsmaatregelen in financiële ademnood komen of zullen komen, komen in aanmerking voor een Corona-lening.
 • Deze bedrijven mogen geen onderneming in moeilijkheden zijn. Je kan de voorwaarden raadplegen in de rubriek Veelgestelde vrage: Wat is de definitie van een onderneming in moeilijkheden. Hierop gelden 2 uitzonderingen:
  • ondernemingen die minder dan 3 jaar bestaan;
  • kleine ondernemingen (zie Europese definitie ko), voor zover ze inherent gezond zijn en een goed onderbouwd plan met duidelijke herstelkansen kunnen voorleggen. 
 • Indien de onderneming personeel tewerkstelt moet het gaan om ofwel:
 • Bedrijven met een effectieve tewerkstelling van minimum 80% van hun totale personeelsbestand op het einde van 2019 (maximaal 20% tijdelijke werkloosheid) die zich er toe engageren om op zeer korte termijn terug naar een effectieve tewerkstelling van minimum 80% van hun totale personeelsbestand op het einde van 2019 over te gaan  (maximaal 20% tijdelijke werkloosheid).
 • Bedrijven die minstens 50% van hun totale aantal werknemers uit het systeem van tijdelijke werkloosheid halen en terug aan het werk zetten.
 • Bedrijven zonder achterstallen op hun lopende kredieten of bij de belastingen, btw of sociale zekerheidsbijdragen aan het begin van de coronacrisis.
 • Voor bedrijven met lopende bankfinanciering moet de bank bevestigen dat zij de bestaande kredietopeningen en werkkapitaallijnen van de kredietnemer onder de bestaande voorwaarden gedurende minstens 6 maanden zullen behouden, behoudens in het geval van contractuele wanprestatie, en moet de bank bevestigen dat de kredietnemer betalingsuitstel op lopende financieringen heeft gevraagd en bekomen conform het Charter 'Betalingsuitstel Ondernemingskredieten'. 
Wat zijn de financieringsvoorwaarden

Deze achtergestelde lening op 3 jaar heeft de volgende kenmerken:

Bedrag
 • minimum: € 25.000;
 • maximum: € 2,8 miljoen*.

*Het maximumbedrag voor de schijf boven € 1.800.000 wordt beperkt tot het grootste van de volgende bedragen:

 • 100% van de loonkost van 2019 of de voorbije 12 maanden indien beschikbaar;
 • 12,5% van de omzet.

Het maximumbedrag van de lening op 3 jaar kan optioneel verhoogd worden tot maximum € 4,3 miljoen als er een bijkomende investeerder of financier optreedt.

Looptijd

Het toegekende krediet moet de financieringsbehoefte van minstens 1 jaar volledig dekken. De maximum looptijd bedraagt 3 jaar.

Opname en terugbetaling

Het krediet wordt opgenomen in één schijf bij de toekenning.

De terugbetaling verschilt afhankelijk van de doelgroep:

 • Start-ups en scale-ups: integrale terugbetaling op eindvervaldag (bulletlening);
 • Kmo’s en zelfstandigen:
  • vrijstelling van kapitaalaflossingen tijdens de eerste 24 maanden, vervolgens maandelijks, driemaandelijkse of zesmaandelijkse kapitaalaflossingen;
  • integrale terugbetaling op eindvervaldag (bulletlening) mogelijk mits onderbouwing.
Aanvraagprocedure

Deze lening kan aangevraagd worden tot 15 oktober 2021 via deze link: www.pmv.eu/nl/achtergestelde-lening-op-drie-jaar-aanvragen.


De aanvraag kan alleen maar worden ingediend door het bedrijf zelf. Elk bedrijf kan slechts één Coronalening aangaan.

Cumulering

Bij leningen van meer dan € 75.000 kan deze niet worden gecumuleerd met:

 • de Corona compensatiepremie;
 • de Corona hinderpremie;
 • de Corona ondersteuningspremie;
 • het Vlaams Beschermingsmechanisme.

(Corona-lening, sd)

12 Steun bij aanwerving werknemers

De aanwervingsincentive is een eenmalige premie, die u als werkgever ontvangt in 2 schijven. De premie hangt niet af van het loon van uw werknemer.

Werkt de werknemer deeltijds? Dan wordt de premie aangepast aan zijn deeltijdse tewerkstelling.

Deze tabel geeft een overzicht van de bedragen:

  Tewerstellingspercentage:
minder dan 30%
Tewerkstellingspercentage:
tussen 30% en 80%
Twerkstellingspercentage:
meer dan 80%
1
schijf
/ 750 euro 1250 euro
2de
schiijf 
/ 1 800 euro 3 000 euro
Wijziging tewerkstellingspercentage

Als de tewerkstellingspercentage verandert hoeft u niets te doen. Het bedrag van de premie wordt automatisch aangepast bij de uitbetaling van de 2de schijf.

Werkt de werknemer na zijn aanwerving minder dan 30%? Maar zal hij binnen het jaar meer gaan werken? Dan kunt u de premie toch aanvragen als:

 • u de aanvraag indient binnen 3 maanden nadat de werknemer in dienst trad.
 • de werknemer voldoet aan alle voorwaarden.


Als de werknemer in de loop van het jaar meer dan 30% begint te werken, ontvangt u een aangepaste premie bij de uitbetaling van de 2de schijf.

Belastingen

Of de aanwervingsincentive wordt vrijgesteld van belastingen, hangt af van het statuur van uw organisatie

 • Vennootschap: premie wordt vrijgesteld van belastingen.
 • Eenmanszaak: premie is een belastbaar beroepsinkomen in de personenbelasting.

(Aanwervingsincentive, sd)

13 Winwinlening

Versoepelingen door corona
 • De looptijd van 8 jaar kan vanaf nu variëren tussen 5 en 10 jaar.
 • Het maximum van € 50.000 per kredietgever wordt opgetrokken tot € 75.000.
 • Het maximum van € 200.000 per onderneming wordt opgetrokken tot € 300.000.
 • Ook voor kleine aandeelhouders (met maximum 5% van de aandelen) wordt het toegelaten om een winwinlening te verstrekken.
 • Het fiscale voordeel van 2,5% wordt uitgebreid tot de totale looptijd van maximum 10 jaar.
 • De verruiming geldt enkel voor nieuwe contracten gesloten na 6 oktober (de datum van de publicatie van het decreet).
Fiscaal voordeel kredietgever

Ingevolge de COVID-19-crisis kan het percentage van het eenmalig belastingkrediet van 30% worden opgetrokken tot maximaal 40%. De verhoging van het eenmalig belastingkrediet geldt alleen voor Winwinleningen die gesloten zijn na 15 maart 2020 tot uiterlijk 31 december 2021. De Vlaamse Regering kan terugbetalingsvoorwaarden en modaliteiten koppelen aan de verhoging van dit eenmalig belastingkrediet. Hiervoor moet nog een Besluit van de Vlaamse Regering worden gepubliceerd.

Verlening looptijd bestaande leningen

Ingevolge de COVID-19-crisis kunnen Winwinleningen, die voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit aanpassingsdecreet geregistreerd zijn en waarvan de looptijd in 2020 verstrijkt, verlengd worden voor maximum 2 jaar. Hiervoor moet nog een Besluit van de Vlaamse Regering worden gepubliceerd. (Winwinlening, sd)

14 Tax shelter COVID-19

Particulieren kunnen een belastingvermindering bekomen in de personenbelasting van 20% indien zij rechtstreeks nieuwe aandelen verwerven van een kleine vennootschap waarvan de omzet voor de periode van 14 maart 2020 tot 30 april 2020 met minstens 30% gedaald is ten opzichte van dezelfde periode van 2019.

Voorwaarden

De investeerder is een rijksinwoner (onderworpen aan de personenbelasting) of een niet-rijksinwoner (onderworpen aan en geregulariseerd in de belasting van niet-inwoners, natuurlijke personen). Er gelden geen uitsluitingen voor bedrijfsleiders of familieleden of werknemers.

Drempels

 • Maximum 100 000 euro
 • Tussen 14 maart 2020 en 31 december 2020

De belastingvermindering geldt niet voor het gedeelte van de investering waarmee de investerende belastingplichtige meer dan 30% zou verwerven in de vennootschap.  Als de voormelde drempel van 30% wordt overschreden, wordt de belastingvermindering beperkt tot een investering ten belope van de eerste 30%.

Fiscaal voordeel

De belastingvermindering van 20% kan genoten worden voor het aanslagjaar dat betrekking heeft op het inkomstenjaar waarin de investering is gebeurd.

Deze belastingvermindering (die bij gebrek aan voldoende belastbaar inkomen) niet of niet volledig kan worden genoten is overdraagbaar. Deze overdracht is beperkt is tot de drie volgende belastbare tijdperken.

Aanvraag

De betalingen van de aandelen komen voor de belastingvermindering in aanmerking op voorwaarde dat de kleine vennootschap aan de belastingplichtige tot staving van zijn aangifte in de personenbelasting van het belastbare tijdperk waarin de betaling is gedaan, het bewijs verstrekt waaruit blijkt dat:

 • voldaan is aan de voorwaarden;
 • de belastingplichtige de aandelen in het belastbare tijdperk heeft aangeschaft en deze op het einde van dat belastbare tijdperk nog in zijn bezit heeft. 

(Tax shelter COVID-19, sd)

15 Vrijgestelde reserves

Voor het aanslagjaar 2019 of 2020 dat verband houdt met een boekjaar dat afgesloten werd in de periode van 13 maart 2019 tot 31 juli 2020, kan de vennootschap aanspraak maken op een tijdelijke vrijstelling van het geheel of een deel van het resultaat van het belastbaar tijdperk. Dit is mogelijk in het geval van eventuele verliezen die worden geleden in de loop van het volgende belastbaar tijdperk dat verbonden is met (naargelang het geval) het aanslagjaar 2020 of 2021.

Voorwaarden

U kunt de vrijstelling niet aanvragen als uw vennootschap:

 • Is overgegaan tot een vermindering of een verdeling van het eigen vermogen
 • Een bijzonder fiscaal stelsel geniet
 • In moeilijkheden verkeert
 • Banden heeft met belastingparadijzen
Aanvraag
 • Als u uw aangifte in de Venb of de BNI-ven nig niet ingediend hebt:
  • Dien uw aangifte in via Biztax en vul de opgave 275 COV in.
 • Als u uw aangifte al heeft ingediend maar de indieningstermijn is nog niet verstreken:
  • Wijzig uw aangifte zelf via Biztax en vul de opgave 275 COV in.
  • Als dit niet mogelijk is, bezorgt u de opgave 275 COV ten laatste op 30 november 2020 aan de bevoegde dienst. (U vindt de gegevens van die dienst terug in de rubriek “nuttige informatie” van Biztax.)
 • Als u uw aangifte al heeft ingediend en de indieningstermijn is verstreken:
  • Bezorg de opgave 275 COV ten laatste op 30 november 2020 aan de bevoegde dienst. (Circulaire 2020/C/122, sd)

16 Premie voor culturele en creatieve verenigingen (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

Onder bepaalde voorwaarden kunnen culturele en creatieve verenigingen zonder winstoogmerk die getroffen zijn door de coronacrisis een eenmalige premie van 4000 euro ontvangen. Zij kunnen hun premieaanvraag tot uiterlijk 23 november 2020 indien bij Brussel Economie en Werkgelegenheid. Een formulier (die op de website van het BEW staat) zal moeten ingevuld worden. Binnen de maand na het ontvangen van de aanvraag, zal de BEW beslissen of de steun al dan niet zal worden toegekend.

Een steun van 2000 euro wordt automatisch toegekend aan de aanvragers die reeds een steun hadden ontvangen zoals voorzien in het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/42 betreffende de toekenning van een premie voor de creatieve en culturele instellingen zonder winstoogmerk getroffen door COVID-19-crisis. (Besluit van de Brusselse Hoofdstedemokle Regering, sd)

17 Kwijtschelding verhogingen vennootschapsbijdrage

Vennootschappen krijgen uitstel van betaling tot 31 juni 2021. De verhogingen die worden berekend op 31 oktober en 30 november zullen automatisch worden kwijtgescholden. (Acerta steunmaatregelen, sd)

18 Brusselse steunmaatregelen

Proxi-lening

Het is de Brusselse variant van de win-win-lening die reeds enkele jaren in het Vlaamse gewest van toepassing is.

Via de proxi-lening kan de kredietnemer een goedkope, achtergestelde lening voor een vaste termijn van 5 of 8 jaar aangaan bij een particulier (inwoner van het Brusselse gewest). Tot 31 december 2021 kan er tot 300.000 euro worden geleend, nadien 250.000 euro.

Het betreft een achtergestelde lening, met een rentevoet van 0,875% tot max 1,75%. De kredietgever kan de eerste drie jaar een jaarlijks belastingvoordeel van 4% genieten en daarna van 2,5% voor de resterende jaren. Onder bepaalde voorwaarden kan hij een eenmalig belastingkrediet van 30% genieten op de definitief verloren hoofdsom, bijvoorbeeld in geval van een faillissement.
(Nieuwe steunmaatregelen Brusselse gewest, sd)

Vrijstelling hotelbelasting

Brusselse ondernemingen krijgen een vrijstelling voor deze betaling voor het jaar 2020. Er dient wel nog elke maand een aangifte ingediend te worden.

Sommen die al betaald werden worden aan de belastingplichtigen terugbetaald. (Coronacrisis steunmaatregelen, sd)

Premie voor restaurants en cafés

De volgende etablissementen komen in aanmerking voor deze eenmalige premie: de restaurants, cafés, bars, tapgelegenheden, theehuizen, cafetaria’s en elke andere plek waar alcoholische en niet alcoholische dranken worden aangeboden voor verbruik ter plaatse en die verplicht moesten sluiten.

De premie bedraagt 3000 euro. (Welke steunmaatregelen zijn voorzien voor Brusselse ondernemingen en zelfstandigen?, sd)

19 Invoer wederopbouwreserve voor vennootschappen

Een vennootschap kan voor de belastbare tijdperken die verbonden zijn aan de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024 (een deel van) zijn belastbare gereserveerde winst vrijstellen door deze winst te boeken op een vrijgestelde ‘wederopbouwreserve’.

De vrijstelbare wederopbouwreserve is (cumulatief) maximaal gelijk aan het boekhoudkundige bedrijfsverlies dat vastgesteld wordt op de afsluitdatum van het boekjaar in 2020 of (voor vennootschappen die hun boekjaar afsluiten tijdens de periode tussen 1 januari 2020 en 12 maart 2020) in 2021. Ook hier geldt een absoluut plafond van 20 miljoen euro. (Wet houdende de invoering van een wederopbouwreserve voor vennootschappen, sd)

20 Jaarlijkse bijdrage aan FAVV

De jaarlijkse bijdrage aan het FAVV die elke vennootschap of natuurlijk persoon uit de horeca dient te doen, valt weg voor 2021.

21 Uitstel sociale bijdragen

Elke zelfstandige kan in 2021 ook betalingsuitstel aanvragen voor:

 • De voorlopige sociale bijdrage van het eerste en tweede kwartaal 2021
 • De eindafrekening van 2018 en 2019 die op 31 maart 2021 of 30 juni 2021 vervalt

De aanvraag moet ingediend worden afhankelijk van het kwartaal waarvoor je het aanvraagt. Voor het eerste kwartaal 2021 moet dit voor 15 maart 2021. Voor het tweede kwartaal 15 juni 2021. Daarnaast moet de aanvraag een duidelijke toelichting bevatten met de oorzaken van de financiële moeilijkheden die het gevolg zijn van de coronacrisis.
Het betalingsuitstel betreft een uitstel van een jaar, wat er op neerkomt dat:

 • de bijdragen van het eerste kwartaal of de eindafrekening die vervalt op 31 maart 2021 uiterlijk 31 maart 2022 moeten betaald worden;
 • en de bijdragen van het tweede kwartaal of de eindafrekening die vervalt op 30 juni 2021 uiterlijk 30 juni 2022 moeten betaald worden.

Als de bijdragen niet op de uitgestelde datum voldaan zijn, worden er retroactief verhogingen aangerekend.

22 Sportnoodlening

Wie komt in aanmerking

Alle sportclubs die getroffen zijn door corona kunnen vanaf midden maart een lening aangaan aan relatief gunstige voorwaarden.
Het betreft:

 • Sportclubs die aangesloten zijn bij een erkende sportfederatie;
 • Erkende sportfederaties;
 • Sportgerelateerde rechtspersonen, zijnde rechtspersonen die ten behoeve van de sportieve werking van de sportclub of -federatie zijn opgericht.
Kenmerken van de lening
 • Minimaal 25 000 euro tot maximaal 1 000 000 euro
 • Terugbetaalbaar over maximaal 9 jaar
 • Rente 1% per jaar
Aanvraag

Vanaf 29 maart 2021 tot en met 31 december 2021 kan de sportnoodlening aangevraagd worden. Deze maatregel wordt gelanceerd vanaf midden maart.

23 Vriendenaandeel

Met het vriendenaandeel kunnen particulieren rechtstreeks kapitaal investeren in kmo’s gelegen in het Vlaams Gewest. Deze maatregel gaat van start 11 februari 2021.

Wie komt in aanmerking als investeerder (vriendenaandeelhouder)

De vriendenaandeelhouder moet aan volgende volwaarden voldoen, op datum van de verbintenis:

 • Hij/zij is een natuurlijk persoon die een vriendenaandeel onderschrijft buiten het kaden van zijn beroep;
 • Hij/zij is gelokaliseerd in het Vlaams Gewest voor de personenbelasting;
 • Hij/zij mag geen werknemer zijn van de kmo;
 • De vriendenaandeelhouder, noch de echtgenoot/echtgenote/wettelijke samenwonende partner mogen benoemd zijn als bestuurder/zaakvoerder of een vergelijkbaar mandaat van de kmo;
 • Deze personen mogen ook niet meer dan 10% van de aandelen en van de stemrechten bezitten.

Als particulier kan je, in tegenstelling tot de winwinlening, wel een bedrag hoger dan 75 000 euro.

Wie komt in aanmerking als emittent (begunstigde kmo)

Alle kmo’s met rechtspersoonlijkheid met exploitatiezetel in het Vlaams Gewest komen in aanmerking als ze aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Minder dan 250 werknemers tewerkstellen;
 • Jaaromzet kleiner dan 50 miljoen euro en/of balanstotaal niet hoger dan 43 miljoen euro;
 • Voldoen aan het zelfstandigheidcriterium;
 • Één van volgende vennootschapsvormen hebben:
  • Nv
  • Bv
  • Cv
  • Vof
  • CommV

Een vzw, maatschap, stichting en zelfstandigen komen dus niet in aanmerking.

Daarnaast gelden ook volgende, meer specifieke voorwaarden:

 • de kmo heeft een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest en heeft rechtspersoonlijkheid
 • de kmo mag geen beleggings-, thesaurie- of financieringsvennootschap zijn*
 • de kmo mag geen immo-vennootschap zijn voor eigen onroerend goed of waarin de vriendenaandeelhouder, de echtgenoot, de echtgenote of wettelijk samenwonende partner of hun kinderen een bestuursmandaat bekleden of hieruit inkomsten hebben*
 • de kmo is geen managementvennootschap*
 • de kmo is niet beursgenoteerd
 • de kmo mag geen kapitaalvermindering, inkoop van eigen aandelen of een andere vermindering of verdeling van het eigen vermogen doorgevoerd hebben, 24 maanden voorafgaand aan de volstorting van het vriendenaandeel (behoudens de vermindering van het kapitaal of het eigen vermogen die uitsluitend het gevolg is van een uittreding van één of meerdere aandeelhouders van de begunstigde kmo (emittent) lastens het vennootschapsvermogen)

Gedurende de 60 maanden volgend op de volstorting van de vriendenaandelen, moet de kmo voldoen aan deze voorwaarden. De termijn van 60 maanden begint vanaf de dag na de dag van volstorting.

Voorwaarden van het vriendenaandeel

Het vriendenaandeel heeft ook enkele voorwaarden en kenmerken:

 • Een Vriendenaandeel is een aandeel op naam en vertegenwoordigt een deel van het kapitaal of het eigen vermogen van de kmo (emittent).
 • Het Vriendenaandeel kan alleen verworven worden door een inbreng in vers geld en op voorwaarde dat het volledig volstort is, en dit niet voor 11 februari 2021.
 • De ontvangen gelden kunnen enkel worden gebruikt voor ondernemersdoeleinden.
 • Je kan leningen of converteerbare effecten niet omzetten in Vriendenaandelen.
 • Het volstorte bedrag van de Vriendenaandelen bedraagt maximum € 75.000 per Vriendenaandeelhouder en € 300.000 per emittent.
 • Het totale openstaande bedrag, in hoofdsom kan bij een kmo in het kader van één of meer Winwinleningen en één of meer volstorte Vriendenaandelen nooit meer bedragen dan maximum € 300.000.
 • Als particulier kan je als kredietgever van de winwinlening en/of vriendenaandeelhouder niet meer dan € 75.000 ter beschikking stellen aan één of meer begunstigde kmo's.
 • Als begunstigde kmo mag je de ontvangen sommen uit het Vriendenaandeel niet gebruiken om:
  • dividenden uit te keren, met inbegrip van de uitkering van liquidatiereserves of de aankoop van aandelen;
  • leningen te verstrekken.
 • Je kan geen winwinlening gebruiken voor de volstorting van vriendenaandelen.
Fiscaal voordeel voor de vriendenaandeelhouder

Het voordeel betreft een jaarlijks belastingkrediet van 2,5% op het gestorte bedrag voor maximaal vijf jaar.
Kenmerken:

 • De berekeningsbasis is het aantal dagen dat het vriendenaandeel in het belastbare tijdperk is aangehouden, met maximaal 75 000 euro per belastingplichtige;
 • Het belastingkrediet is niet overdraagbaar;
 • Het fiscale voordeel vervalt op de dag van het faillissement van de emittent, op de dag van de beslissing van ontbinding, de dag van overdracht van de aandelen of da dag van het overlijden van de aandeelhouder.

Het belastingkrediet is echter niet van toepassing op aandelenparticipaties die reeds gebruik maken van de steunmaatregelen:

 • de tax Shelter voor startende ondernemingen;
 • de tax Shelter voor scale ups (groeibedrijven);
 • of de tax Shelter COVID-19, die opnieuw zal geactiveerd worden tot eind augustus 2021.
Aanvraagprocedure
 • Er moet een uitgifteovereenkomst worden opgemaakt binnen de drie maanden na volstorting;
 • Er moet een verslag over de uitgifteprijs worden opgesteld door een bedrijfsrevisor of een externe accountant. Dit ter bescherming van de aandeelhouder;
 • Beide documenten moeten binnen drie maanden na volstorting overgemaakt worden aan PMV/z-Waarborgen om te registreren.

24 Herstartlening à 1%

Wat, en wie komt in aanmerking

Het betreft een lening voor ondernemingen met te weinig liquide middelen voor de aankoop van voorraden. Enkel ondernemingen die voor de crisis gezond waren, komen voor deze lening in aanmerking.

Kenmerken van de lening

De lening wordt gekenmerkt door:

 • Het minimumbedrag is 10 000 euro;
 • Voor leningen tot 50 000 euro kan men maximaal 80% van de aankopen voor herstart ontlenen, met een looptijd van 24 maanden;
 • Voor leningen van meer dan 50 000 euro kan men maximaal de helft van de aankopen voor herstart ontlenen, met een looptijd van 36 maanden.
Aanvraag

Over de aanvraag van deze lening is er geen informatie bekend.

25 Vrijwillige overuren van personeel in essentiële diensten

Tot 120 vrijwillig gepresteerde overuren kunnen zowel in het eerste als in het tweede kwartaal vrij van bedrijfsvoorheffing en sociale zekerheidsbijdragen. Op deze manier krijgen werknemers deze overuren gewoon aan 100% betaald en betalen zowel de werkgever als werknemer geen bedrijfsvoorheffing noch RSZ.

26 Minnelijk afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen

Werkgevers die moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen van het personeel dat ze tewerkstellen te voldoen, kunnen bij de RSZ een minnelijk afbetalingsplan aanvragen.

Wie komt in aanmerking

Alle werkgevers die personeel tewerkstellen en bij het voldoen van de werkgeversbijdragen problemen ondervinden.

Omvang steun

Voor de eerste twee kwartalen van 2021 gelden dezelfde regels als voor de vier kwartalen van 2020.
In 2020 konden werkgevers minnelijke betalingstermijnen aanvragen voor de RSZ-bijdragen van de kwartalen als ook voor het vakantiegeld van 2019.

Het afbetalingsplan loopt over 24 maanden, zonder toepassing van sancties indien de voorwaarden nageleefd worden. Vanaf het moment dat er niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan, worden de sancties alsnog in rekening gebracht.

Deze maatregelen worden verlengd voor de eerste twee kwartalen van 2021.

Aanvraag

De werkgever moet een online aanvraagformulier invullen, waarin uitgelegd wordt hoe de onderneming door het coronavirus werd beïnvloed.

Aanvragen kan op: https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/paymentplan/index.htm

27 Terugvordering van het overbruggingsrecht

In het geval dat het RSVZ niet akkoord gaat met het verkrijgen van het overbruggingsrecht, heb je als zelfstandige het recht om verzaking aan te vragen. Je moet een aanvraag tot verzaking indienen via het sociaal verzekeringsfonds. Deze aanvraag moet goed gemotiveerd zijn. Het sociaal verzekeringsfonds zal deze aanvraag vervolgens voorleggen aan het RSVZ.

De aanvraag moet gebeuren binnen de drie maanden na ontvangst van de beslissing tot terugvordering.

28 Uitstel jaarlijkse bijdrage sociaal statuut zelfstandigen

De uiterste datum van betaling voor de jaarlijkse bijdrage die vennootschappen betalen voor het sociaal statuut voor zelfstandigen wordt verschoven naar 31 december 2021.

30 Verlaagd tarief op mondmaskers en alcoholgels

Het verlaagd tarief op mondmaskers en alcoholgels wordt verlengd van 31 maart 2021 tot 30 juni 2021.

Het verlaagd tarief houdt in dat er slechts 6 % btw van toepassing is op dergelijke goederen, in plaats van 21 %. Deze maatregel geldt zowel voor binnenlandse leveringen als intracommunautaire verwervingen en invoeren.

31 Belastingvoordeel voor verhuurders die huur kwijtschelden

Wanneer een verhuurder de huur aan een onderneming kwijtscheldt, kan de verhuurder een belastingvoordeel verkrijgen.

Algemene kenmerken:
- De huurder-onderneming moest verplicht sluiten door de covid-19 crisis;
- Het betreft kwijtgescholden huur voor de maanden maart, april en mei 2021;
- Het belastingvoordeel kan zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting.

Belastingvoordeel

De belastingvermindering bedraagt 30 %. Het bedrag dat in aanmerking komt voor de belastingvermindering is maximaal 5.000 EUR per maand per huurovereenkomst. Het totale bedrag dat in aanmerking komt is maximaal 45.000 EUR.

In de vennootschapsbelasting neemt het belastingvoordeel de vorm aan van een belastingkrediet.

De huurder

De huurder is tijdens de periode van de kwijtgescholden huur:

 • Ofwel een zelfstandige in hoofdberoep, ofwel een kleine vennootschap of vereniging;
 • Volgens de KBO actief als onderneming op het adres van het gehuurde pand;
 • Verplicht geweest om te sluiten;
 • Geen achterstallige huur verschuldigd;
 • Op het moment van kwijtschelding niet aangemerkt als onderneming in moeilijkheden.

Indien de huurder een vennootschap is, mag het geen vennootschap zijn:

 • Waarin de verhuurder (on)rechtstreeks bedrijfsleider is;
 • Waarin de verhuurder als vaste vertegenwoordiger van een andere vennootschap een; opdracht uitvoert als bestuurder of zaakvoerder;
 • Waarvan de verhuurder aandelen bezit die 30 % of meer van het kapitaal vertegenwoordigen.

32 Verhoging jaarlijks forfaitair kostenplafond voor vrijwilligers in vaccinatiecentra

Vrijwilligerswerk is in principe onbezoldigd. Zij kunnen echter wel vergoed worden voor de kosten die ze maken ter uitvoering van het vrijwilligerswerk. Het vergoeden kan op twee manieren:

 • Ofwel de reëel gemaakte kosten;
 • Ofwel een forfaitaire onkostenvergoeding van maximaal 1.416,16 EUR voor 2021.

Voor vrijwilligers die actief zijn in vaccinatiecentra tijdens de periode van 15 februari 2021 tot en met 31 december 2021 stijgt de jaarlijkse forfait naar 2.600,90 EUR.

De inhoud van dit overzicht werd met zorg samengesteld door Bookkeepers BV (KBO 0537.917.953, www.bookkeepers.be). Het biedt algemene informatie maar Bookkeepers geeft geen enkele waarborg of garantie over de actualiteit, accuraatheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie. De inhoud van deze webpagina bindt Bookkeepers niet. Gebruikers van deze webpagina aanvaarden dat Bookkeepers en haar bestuurder niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de inhoud van deze webpagina. Bookkeepers geeft in het bijzonder geen garanties dat de beschreven steunmaatregelen effecief zullen worden uitgekeerd of toegekend. Elk dossier is anders. Als u advies wenst over concrete gevallen of steunmaatregelen waar u of uw onderneming voor in aanmerking komen, bevelen wij u aan om contact op te nemen met Bookkeepers of een andere professionele dienstverlener. De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Voor reproducties is de voorafgaande toestemming van Bookkeepers vereist. Indien u meent dat een deel van de inhoud van deze webpagina inbreuk maakt op uw rechten, vragen wij om dit per e-mail naar info@bookkeepers.be te melden zodat wij gepaste actie kunnen ondernemen.